Algemene voorwaarden

 1. Introductie

Het gebruik van het platform gaat steeds gepaard met de rechten en plichten zoals bepaald in onze gebruikersvoorwaarden (hierna ook ‘voorwaarden’ genoemd). Onder ‘platform’ moet ‘het geheel aan websites en applicaties door bookU ontwikkeld’ verstaan worden. Het verwijzen naar onze voorwaarden omvat impliciet een verwijzing naar het Privacy Statement alsook naar alle andere rechten en plichten die duidelijk op het platform vermeld staan.

 

De voorwaarden gelden zowel voor ons, bookU, als voor jou, gebruiker. Je wordt reeds als ‘gebruiker’ beschouwd zodra je het platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht het feit of er een registratie aan voorafgaat. Op het ogenblik dat je gebruik maakt van ons platform erken én aanvaard je uitdrukkelijk dat onze voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, dit alles ongeacht de gebruiksvorm.

 

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze voorwaarden voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk werden vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of ter aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

 

Maak je gebruik van ons platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, dan ben je in dit geval ook individueel gebonden aan de overeenkomst als gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen bookU en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

 

 1. Gebruiksrecht, registratie en beperkingen
 • Gebruiksrecht

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het bookU platform (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang de eventuele registratie en de hoedanigheid van de gebruiker. Zo zal de gebruiker in de hoedanigheid van werknemer een ander gebruiksrecht hebben dan de gebruiker met de hoedanigheid van werkgever. Deze laatste zal immers ook toegang hebben tot de onderliggende databank en inhoud van het platform. Het gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de gebruiker echter geen recht om het platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

 

De gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Opgelet: zo'n stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het gebruikersprofiel met zich mee. Indien de gebruiker daarnaast ook zijn gebruikersprofiel wenst te verwijderen, moet de gebruiker zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan bookU, per post (via bovenstaand adres) of per e-mail aan info@booku.be. bookU verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen na dagtekening aan jouw verzoek een gevolg te geven.

 

Afhankelijk van de aan hem toegewezen functionaliteiten, beschikt de gebruiker over een recht om inhoud aan het platform toe te voegen. Door inhoud op het platform te plaatsen, verschaft de gebruiker aan bookU een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van ons platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 5 Intellectuele Eigendom”.

 

 • Registratie

De volledige toegang tot ons platform is beperkt tot geregistreerde gebruikers en is bovendien afhankelijk van de hoedanigheid van de gebruiker (werkgever of werknemer). Het staat bookU bovendien volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en te allen tijde aan te passen.

 

Iedere registratie vereist de gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of te verwijderen en de informatie up-to-date te houden.

 

Ieder gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel en is bijgevolg niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van bookU. De gebruiker is bovendien op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van zijn persoonlijk gebruikersprofiel, inclusief zijn logingegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij bookU, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

 

bookU houdt geen actieve controle op aangemaakte gebruikersprofielen, maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie artikel 5 voor meer informatie omtrent mogelijke handelingen die wij in dergelijke gevallen kunnen stellen.

 

 • Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht heeft beperkingen, ondanks de grote draagwijdte. Het is beperkt in die zin dat het gebruik niet in strijd mag zijn met onze voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

 • De gebruiker mag geen gebruik maken van softwareprogramma’s die erop gericht zijn gegevens te verzamelen en te verkrijgen. Dat betekent dat onder andere spiders, crawlers, scrapers, robots en gelijkaardige software verboden zijn. Dit geldt verder voor alle andere toepassingen die eenzelfde doel hebben.
 • Het platform en haar gegevens mogen niet gebruikt worden voor spam, kettingbrieven, phishing of andere, gelijkaardige varianten.
 • Het is verboden andere gebruikers te stalken en/of te overtuigen van politieke en/of religieuze standpunten.
 • Het is eveneens niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.
 • Het is verboden om tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

 

Indien gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het platform, is het absoluut niet aanvaard dat deze inhoud volgende kenmerken heeft:

 • Illegale, onrechtmatige, schadelijke, misleidende, bedreigende, beledigende, overdadig obscene, kinderpornografische, aanstootgevende, racistische en in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden zijnde inhoud wordt als ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft daarom niet noodzakelijk in strijd te zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden;
 • De verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van het platform kan toebrengen. Dit omvat onder meer een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans, cancelbots, etc;
 • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere gebruikers en/of derden schendt;
 • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.

 

 1. Remedies

Indien de gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden en de hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels, behoudt bookU het recht om alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen. bookU beslist eenzijdig over het al dan niet nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

 

bookU beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Hetzelfde geldt voor de verwijdering van een gebruikersprofiel. Daarnaast kan bookU de gebruiker de algemene toegang tot en de toegang tot functionaliteiten op het platform geheel of gedeeltelijk beperken. Dit kan hetzij tijdelijk, tenzij permanent zijn. De verwijdering van een gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

 

Indien de gebruiker van oordeel is dat bookU deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal bookU deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

 

 1. Onze verplichtingen
  • Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je mag ervan uitgaan dat wij een gebruiksvriendelijk platform aanbieden dat veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we de gebruiker geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

 

Ieder gebruik van het platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Ons platform en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

 

We hebben het recht om de toegang tot ons platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

 

 • Inhoud op het platform

De inhoud op ons platform wordt zowel door bookU als door onze gebruikers en geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Ons platform valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op het platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig kan worden gekwalificeerd. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op ons platform en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op het platform. Het betreft een inspanningsverbintenis van bookU waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. bookU is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing van deze inhoud op het platform te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.

 

Stel dat bepaalde inhoud op ons platform een schending van onze voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen zo spoedig mogelijk de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

 

De gebruiker en geautoriseerde derde partij die inhoud op het platform plaatst, is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere gebruikers van het platform (Engels of Nederlands) en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is.

 

Ons platform bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van het platform gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

 

bookU is gespecialiseerd in informatieverzameling en het verschaffen van deze informatie aan de juiste personen. bookU heeft bijgevolg het recht om bepaalde informatie enkel zichtbaar te maken voor de gebruikers of derde partijen die daarbij belang hebben. Dit recht kan volledig naar eigen inzicht door bookU worden ingevuld.

 

 • Aansprakelijkheid

bookU is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de waarde van maximaal drie (3) maanden op de ingeschreven gepresteerde abonnementen en steeds met een absoluut maximum van € 300.

 

bookU is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is niet limitatief.

 

bookU is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de gebruiker of een derde indien bookU conform de gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement handelt. bookU sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar gebruikers en anderen op het platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

 

bookU sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan bookU toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van wat wettelijk mogelijk is.

 

Indien bookU door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is bookU niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. bookU is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

Indien de gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming, de aansprakelijkheid van bookU in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van bookU veroorzaakt, moet de gebruiker alle nodige maatregelen nemen om bookU van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

 

 • Links naar andere websites

De inhoud van ons platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen ons en de vreemde website, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

 

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men ons platform en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 

Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

 

Het staat de gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons platform te plaatsen maar wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

 

 1. Intellectuele eigendom

Om creativiteit en innovatie een kans te geven, verdienen deze bescherming. Zo ook ons platform en haar inhoud. Die bescherming wordt voorzien door verschillende intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde bookU en eventuele derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, etc. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het is dan ook ten strengste verboden om de inhoud (zoals hierboven beschreven) te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het technische karakter van ons platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op ons platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Wij vragen dan ook aan onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder toestemming van de rechthebbende.

 

Iedere gebruiker die inhoud aan ons platform toevoegt, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten. De gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten, kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan bookU. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker. Ook hier vragen wij graag je medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden, zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Een bezoek aan ons platform betekent altijd in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens, ook al ben je je daar niet direct van bewust. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het gebruik en eventuele registratie. Door de registratie stemt de gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van ons platform. De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening. De opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige voorwaarden. Iedere gebruiker kan ervan op aan dat bookU steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hierover duidelijke en correcte informatie verschaft. Voor meer informatie over ons privacybeleid kan je steeds terecht op onze Privacy Statement.

 

Gebruikers die inhoud, dat wil zeggen informatie en gegevens, toevoegen aan het platform zijn er zich van bewust dat deze gegevens als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden in de zin van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Verder “Privacywet” genoemd). Om deze persoonsgegevens te verwerken moet dan ook een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens aanwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De gebruiker die persoonsgegevens toevoegt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

 

 1. Algemeen

Wij beschikken over de vrijheid om ons platform en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

 

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang komt zal dit geen gevolg hebben op de werking of geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dit geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit geput worden.

 

De voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Bij onenigheid omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat alles in het werk wordt gesteld om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

 

 

Jouw opmerkingen zijn onze zorg!

Het mag duidelijk zijn, ons platform is er één voor en door gebruikers opgesteld.
Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp
ter verbetering van ons platform zeker op prijs. Wij vragen je zelfs uitdrukkelijk
alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen naar info@booku.be.